Regulamin Portalu ForPet świadczenia usług drogą elektroniczną


Obowiązuje od 01.06.2024 r.


Wstęp:

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm) ForPet Beata Furtak, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Warszawie ul. Myśliborskiej 72c/31, 03-185 Warszawa wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne:

W dokumencie znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.)
  2. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  3. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  4. Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  5. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  6. Usługodawca – ForPet Beata Furtak z siedzibą w Warszawie, ul. Myśliborskiej 72c/31, 03-185 Warszawa.
  7. Usługobiorca/Użytkownik - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: https://portal.forpet.biz/
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://portal.forpet.biz/ jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

Rozdział 2 Funkcjonalności i zakres usług świadczonych usług drogą elektroniczną w ramach Portalu ForPet:

 1. Usługodawca drogą elektroniczną świadczy usługi biznesowego wsparcia świadczenia usług dla zwierząt. W tym celu stworzył Portal ForPet, który za pośrednictwem Internetu wspiera sprawne zarządzanie usługami skierowanymi do zwierząt.
 2. Portal ForPet wspiera biznes usług dla zwierząt poprzez następujące funkcjonalności:
  1. prowadzenie kalendarza spotkań przez Użytkownika,
  2. obsługa rezerwacji: przyjmowanie zgłoszeń/zapisów, potwierdzenia przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia mailem lub smsem,
  3. prowadzenie wywiadu behawioralnego wraz z analizą problemów zgodnie z metodykami terapii zachowania zwierząt,
  4. zarządzanie szkoleniami, zautomatyzowanie procesów zapisów, prowadzenie dziennika z notatkami a także listy obecności,
  5. prowadzenie terapii farmakologicznej z wyszukiwarką wszystkich produktów leczniczych zarejestrowanych w Polsce,
  6. prowadzenie przez Użytkownika dokumentacji swoich klientów w tym: formularzy, analityki, raportów, instrukcji, faktur z gwarancją dostarczenia oraz powiadomienia o odczytaniu,
  7. generowanie przez Użytkowników dla swoich klientów indywidualnych linków, w których będzie dostęp do wszystkich materiałów jakie Użytkownik udostępni (np.: raporty, instrukcje, informacje o terapii farmakologicznej, zadaniach i historii współpracy)
  8. tworzenie i przydzielanie zadań wraz z informacją o statusie, terminie wykonania oraz powiadomieniami
  9. tworzenie i przydzielanie formularzy z pytaniami do swoich klientów na dowolnym etapie współpracy
  10. zarządzanie indywidualnymi ustawieniami Użytkownika,
  11. dostęp do rozliczeń płatności
 3. Skorzystanie z usługi wymaga rejestracji tj. utworzenia konta oraz podana danych, tj. imienia i nazwiska, nazwę prowadzonej działalności gospodarczej, logotyp (jeśli Użytkownik posiada) adres email, adres, nr telefonu, geolokalizację (jeśli Użytkownik chce udostępnić)obszaru pracy z klientami.
 4. Po założeniu konta Usługobiorca otrzymuje na podany adres email wiadomość, z danymi dostępowymi do portalu. Usługobiorca zmienia hasło po pierwszym zalogowaniu do Portalu ForPet.
 5. Usługa w ramach Portalu ForPet jest płatna i dostępna przez czas określony odpowiadający zakupionemu okresowi subskrypcji/pakietowi. Umowa o świadczenie usługi w ramach Portalu wygasa z upływem wykupionego okresu subskrypcji, chyba że Usługobiorca zakupi usługę na kolejny okres subskrypcji.
 6. Jeżeli Usługobiorca nie przedłuży subskrypcji jego konto zostaje usunięte po upływie 180 dni od momentu wygaśnięcia subskrypcji. Przez okres 180 dni do czasu usunięcia konta konto zostaje zablokowane, w tym czasie Użytkownik może przeglądać zgromadzone już na Portalu dane, nie może jednak dodać nowego Klienta.
 7. Aktualna oferta cenowa za subskrypcję dostępu w ramach usługi Portal ForPet, wraz z dostępnymi promocjami i rabatami, prezentowana jest na stronie: https://portal.forpet.biz/. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedstawienia indywidualnej oferty cenowej dla wybranych Użytkowników.
 8. Płatność w ramach subskrypcji dokonywana jest z góry na początku okresu subskrypcji przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.
 9. Usługodawca może zawiesić świadczenie usług w ramach Portalu ForPet w celu dokonania wyjaśnień, a także wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w ramach Portalu ForPet w trybie natychmiastowym i usunąć konto Usługobiorcy, w następujących przypadkach:
  1. w przypadku istotnego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. w przypadku wykorzystywania usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
  3. w przypadku powzięcia informacji o działaniu przez Użytkownika na szkodę zwierząt.
 10. Portal ForPet świadczy także usługi dostarczania widomości elektronicznych tzn. „newsletteru” z najnowszymi informacjami związanymi z tematyką Portalu, które mogą zawierać informację promocyjną lub handlową a także wiedzę ekspercką w zakresie behawiorystki zwierząt.
 11. Usługa „newsletteru” świadczona jest nieodpłatnie.
 12. Informację promocyjną lub handlową „newsletteru” uważa się za zamówioną, jeżeli Usługodawca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji poprzez kliknięcie checkboxa znajdującego się w zakładce zarejestruj się/utworzenie konta i podał identyfikujący go adres email. Podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od ForPet informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy - Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest niezbędne w celu korzystania z usługi „newsletter”.
 13. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z otrzymywania „newsletteru” informując o tym ForPet wysyłając informację pocztą e-mail na adres: kontakt@forpet.biz lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej będącej „newsletterem”. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej usługi „newsletteru”.

Rozdział 3 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, wymaga powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę przetwarzania danych osobowych, których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Usługobiorca, zawarcie umowy obejmującej świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w niniejszym ustępie lub dalsze korzystanie z tych usług, jest równoznaczne z jednoczesnym zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Ustęp 1 powyżej stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy Usługobiorca jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO, zaś realizacja usług wskazanych w ust. 1 wymaga dalszego powierzenia danych Usługodawcy.

Rozdział 4 Warunki świadczenia usług droga elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
  1. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
  3. korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  4. udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym,
  5. dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 4 pkt e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 10. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 11. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:
  1. informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
  2. ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  3. uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.
 12. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@forpet.biz. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 14. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Rozdział 5 Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych droga elektroniczną

 1. Korzystanie z Portalu ForPet wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
  1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, poprzez aktywne połączenie pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  2. możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do Portalu ForPet, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,
  3. możliwość korzystania z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików przesyłanych przez osoby, z którymi komunikuje się Użytkownik za pośrednictwem Portalu ForPet lub wygenerowanego indywidualnego linku w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.),
  4. posiadanie adresu i dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej.

Rozdział 6 Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

Rozdział 7 Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Portalu Forpet, w przypadku:
  1. konieczności dostosowania do zmian przepisów prawa lub obowiązków nałożonych przez organy państwa,
  2. zmiany Cennika,
  3. podyktowanym względami bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom, poprawą ochrony prywatności Użytkowników,
  4. zmiany technologicznej lub funkcjonalnej w celu usprawnienia działania Portalu ForPet,
  5. zmiany w zakresie lub sposobie świadczonych usług,
  6. zmian redakcyjnych.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę po udostępnieniu na Portalu ForPet zmienionego Regulaminu.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie.
 5. Prawem właściwym dla umowy zawartej z Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Portalu ForPet, jest prawo polskie, o ile prawo w Unii Europejskiej w odniesieniu do konsumenta nie przewiduje innej właściwości. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Portalu ForPet będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 6. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Usługodawcą a podmiotem działającym na prawach konsumenta, nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.Dokumenty do pobrania:

Regulamin Portalu ForPet świadczenia usług droga elektroniczną_20240601.pdf
Wzór umowy powierzenienia przetwarzania danych osobowych_20240601.pdf

SPRAWDŹ SAM

Jeśli uważasz, że ForPet jest dla Ciebie zgłoś się do nas. Założymy Ci darmowe konto na 30 dni, przeszkolimy z obsługi, a potem sam zdecydujesz co dalej.

Zapisuję się