POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTWANIA COOKIES


Beata Furtak, właściciel portalu ForPet, dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność. Polityka Prywatności oraz wykorzystywania Cookies określa w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Polityka obowiązuje od dnia 01.06.2024 r.

W dokumencie znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

 1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTWANIA COOKIES.
 2. KTO JEST ADMINISTRATOREM PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?
 3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?
 4. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
 5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?
 6. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?
 7. CZY PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG) ?
 8. JAKIE SĄ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
 9. CZY DANE PODLEGAJĄ ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU?
 10. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAWMY Z PLIKÓW COOKIE?
 11. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH?
 12. ZASADY ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTWANIA COOKIES

dane osobowe oznaczają wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Danymi osobowymi mogą być np.: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden bądź kilka szczególnych czynników określa¬jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

administrator (administrator danych osobowych) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

przetwarzanie (przetwarzanie danych osobowych) oznacza jakiekolwiek operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

portal - oznacza platformę online https://portal.forpet.biz/

urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia,

adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem danych osobowych Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem portalu jest: ForPet Beata Furtak z siedzibą w Warszawie ul. Myśliborska 72c/31. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail, przesyłając wiadomość pod adres : kontakt@forpet.biz

3. JAKIE DANE PRZETWARZAMY.

Aby Użytkownik mógł zarejestrować konto na portalu ForPet oraz móc w pełni korzystać z jego funkcji oraz otrzymywać nasz Newsletter, tym celu będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. Imię i Nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu
 4. Adres zamieszkania lub geolokalizację jeśli nam go Użytkownik poda/udostępni wraz z określeniem promienia w kilometrach w jakim Użytkownik świadczy usługi
 5. IP urządzenia

Aby Użytkownik mógł rozliczyć się z ForPet za korzystanie z naszego portalu dodatkowo będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. Nazwa firmy
 2. NIP
 3. REGON
 4. Nr konta bankowego
 5. Informacje dotyczące płatności

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA.

Administrator poprzez portal ForPet przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 1. w celu nawiązania współpracy i zawarcia umowy o korzystanie z portalu ForPet, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z usług naszego portalu zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 2. w celu otrzymania naszego newsletteru czyli m.in. informacji na temat działalności Portalu, fachowej wiedzy eksperckiej w zakresie świadczenia usług dla zwierząt (w tym behawiorystki, treningu i innych usług) oraz promocji dzielności ForPet zgodnie z art.6 ust.1 lit.a RODO na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.
 3. w celu marketingu i działań promocyjnych produktów lub usług ForPet zgodnie z art.6 ust.1 lit.a RODO na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody;
 4. w celu prowadzenia komunikacji email, telefonicznej oraz pisemnej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem jakim jest możliwość odpowiedzi na widomość i komunikację Użytkownika;
 5. w celu prowadzenia kanału firmowego w serwisie Youtube na podstawie art.6 ust.1 lit.f co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez serwis Youtube oraz prowadzenie działań marketingowych przy czym ForPet i serwis Youtube są odrębnymi administratorami danych.
 6. w celu prowadzenia Funpage ForPet na portalach społecznościowych należących do grupy Meta Platforms Inc. tj. Facebook i Instagram na podstawie art.6 ust.1 lit.f co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, Instagram w tym ich komunikatory oraz prowadzenie działań marketingowych przy czym ForPet i portale społecznościowe Meta Platforms Inc. są odrębnymi administratorami danych.
 7. w celu wypełnienia ciążących na ForPet obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;
 9. w celach analitycznych, statystycznych (doboru usług do naszych Użytkowników, optymalizacji procesów obsługi) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie art.6 ust.1 lit. f RODO jakim jest analiza i rozwój działalności;
 10. w celu wdrażania nowych lub rozwijania funkcjonalności portalu ForPet (rozwój funkcjonalności portalu, testowanie wprowadzonych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia funkcjonalności, itp.) na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, którym jest rozwijanie i zabezpieczanie systemów/platformy ForPet.

5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkownika przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 1. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia ograniczenia lub innych działań z strony Użytkownika ograniczających tę zgodę,
 2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy - przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora - do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, lub uwzględnienia sprzeciwu co do przetwarzania danych na tej podstawie.Po upływie okresu przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Dane osobowe Użytkownika możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: osobom upoważnionym: pracownikom, współpracownikom, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonania swoich obowiązków, firmie księgowej, kancelarii prawniczej i windykacyjnej, dostawcom poczty elektronicznej, firmie hostingowej oraz obsługującej komunikaty SMS, firmie z którą współpracujemy w zakresie marketingu własnego (w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie takich działań) a także podmiotom świadczącym usługi: komunikacyjne, analityczne, bankom, operatorom płatności, organom ścigania i organom państwowym - jeśli wynika to z przepisów prawa oraz partnerom handlowym.

W przypadkach przekazywania danych ich ilość ograniczona jest do niezbędnego minimum.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika poza EOG.

Jednakże może zdarzyć się tak, iż Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych.

8. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy realizację poniżej wskazanych uprawnień Użytkownika. Użytkownik może realizować swoje prawa przez wysłanie do nas wiadomości email pod adres: kontakt@forpet.biz. Dodatkowo może samodzielnie dokonać wybranych zmian w ustawieniach swojego konta https://portal.forpet.biz/ustawienia.php po zalogowaniu do naszego portalu.

 1. Prawo dostępu do danych
  Użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Użytkownika danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych
  Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Może zrobić to samodzielnie w zakładce https://portal.forpet.biz/ustawienia.php. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych Użytkownik ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
 3. Prawo do przenoszenia danych
  Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył nam na platformie ForPet, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych portali. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Dane osobowe Użytkownika wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 4. rawo do cofnięcia udzielonej nam zgody
  Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił jej w momencie rejestracji do Portalu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych przez Portal w tym wysyłki nweslettera. Aby cofnąć wyrażoną zgodę należy wysłać nam informacje email na adres: kontakt@forpet.biz lub kliknąć w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej będącej „newsletterem” Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy jego dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania jego danych osobowych, usuniemy jego dane, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
 6. Prawo do usunięcia danych
  Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.
  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też wysyłać do Użytkownika żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 8. Prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego
  Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

9. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU.

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec Użytkowników Portalu lub ich Klientów.

10. POLITYKA COOKIES

Cookies (ang. “ciasteczka”) to małe pliki, które są pobierane na komputer Użytkownika lub inne urządzenie w czasie, kiedy Użytkownik przegląda nasz portal. Praktycznie wszystkie strony internetowe wykorzystują Cookies. Najczęściej, pliki Cookies zawierają następujące informacje: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, informacje o tym, jak długo będą przechowywane oraz numer, który jest najczęściej losowo generowany. Niektóre Cookies zawierają dodatkowe informacje jak np. informacje o strefie czasowej lub języku wykorzystywanym do przeglądania strony.

 1. Jakie Cookies wykorzystujemy w ForPet?

  Niektóre pliki Cookies są zawsze włączone podczas przeglądania portalu i nie mogą być wyłączone chyba, że Użytkownik zmieni ustawienia przeglądarki i wyłączy obsługę wszystkich plików Cookies. Pliki Cookies, których nie można wyłączyć są nazywane plikami Cookies niezbędnymi. Korzystamy z nich w celu zapewnienia, że portal działa prawidłowo, jak również w celu zagwarantowania, że zasadnicze elementy takie jak logowanie czy zarządzenie kontem działają zgodnie z przeznaczeniem.

  Używamy również plików Cookies funkcjonalnych, które mają za zadanie spowodować, że korzystanie z portalu jest bardziej przyjazne i łatwiejsze. Te pliki wykorzystujemy dla celów zapamiętywania i przechowywania informacji o Użytkowniku oraz dostosowania naszych stron do preferencji Użytkownika.

  Wykorzystujemy również Cookies analityczne do obserwowania, jak nasi Użytkownicy korzystają z naszych usług oraz do gromadzenia statystyk.

  Ponadto, wykorzystujemy również Cookies podmiotów trzecich. Te pliki Cookies pozwalają nam na określenie, jak Użytkownicy korzystają z portalu i naszych usług. Przykładowo, takie pliki możemy wykorzystać w sytuacji, gdy Użytkownik zaloguje się do naszego Portalu przy wykorzystaniu wtyczki z social media. Te pliki Cookies Użytkownik może wyłączyć.

  Korzystamy również z plików Cookies marketingowych. Użytkownik może wyłączyć te Cookies.

 2. W jaki sposób wykorzystujemy Cookies?

  W celu najoptymalniejszego korzystania z naszego portalu rekomendujemy, aby urządzenie Użytkownika akceptowało wszystkie pliki Cookies. Użytkownik może jednak wyłączyć lub ograniczyć wszystkie bądź niektóre pliki Cookies.

  • Korzystamy z plików Cookies, aby zapewnić łatwy sposób korzystania z naszego Portalu. Pliki Cookies są wykorzystywane na różne sposoby, w tym: szybszego ładowania portalu, możliwości zalogowania się, zapamiętania jak Użytkownik korzysta z naszych usług, optymalizacji naszego Portalu do przeglądarki internetowej czy urządzenia Użytkownika.
  • Wykorzystujemy pliki Cookies, aby dostosować nasz Portal do preferencji i zainteresowań Użytkownika. Pliki Cookies pozwalają nam również na dostosowanie naszego Portalu pod kątem konkretnych Użytkowników.
  • Korzystamy z plików Cookies dla celów zapewnienia bezpieczeństwa naszego Portalu.
  • Pliki Cookies pozwalają nam na poprawę naszego Portalu oraz pozwalają nam przewidzieć, w jaki sposób i jak często Użytkownicy będą korzystać z naszych usług.
  • Korzystamy również z Cookies w celach marketingowych. Te pliki pozwalają nam na wyświetlanie Użytkownikom reklam naszych usług. Korzystamy z tych plików we współpracy z naszymi partnerami marketingowymi, np. takimi jak Facebook czy Google.
 3. Pliki Cookies podmiotów trzecich

  Korzystamy z plików Cookies podmiotów trzecich dla celów naszych uzasadnionych interesów oraz w celu poprawy naszego Portalu dla naszych Użytkowników.

  • Korzystamy z Google Analytics. Google Analytics jest narzędziem szeroko stosowanym przez wiele firm z całego świata. To narzędzie pozwala nam zrozumieć jak korzystają z naszych usług nasi Użytkownicy, przewidzieć i dostosować nasz Portal do oczekiwań Użytkowników oraz zarządzać naszymi bazami danych i poprawić naszą pozycję w wynikach wyszukiwania.
  • Korzystamy z plików Cookies podmiotów trzecich w celu mierzenia parametrów związanych z korzystaniem z naszego Portalu, np. pliki te pozwalają nam zmierzyć ile czasu Użytkownicy spędzają na naszym Portalu.
  • Korzystamy z plików Cookies podmiotów trzecich w celu testowania naszych nowych produktów i usług. Te pliki pozwalają nam zbadać, czy nasze produkty i usługi są satysfakcjonujące dla Użytkowników.
  • Korzystamy również z powiązań z portalami społecznymi, które pozwalają na połączeniu profili Użytkowników na tych portalach z naszym Portalem. Połączenia te wykorzystują pliki Cookies mediów społecznościowych takich jak Google czy Facebook, które będą zapisane w urządzeniu Użytkownika i mogą być wykorzystywane dla poprawy jego profilu w tych mediach oraz dla innych celów szczegółowo określonych w politykach cookies tych podmiotów.
  • Korzystamy z technicznych rozwiązań Google i Facebook w celu zapewniania lepszego dopasowania naszych usług i stron internetowych.
 4. Jak długo przechowujemy pliki Cookies?

  W zależności od typu Cookies, niektóre są przechowywane przez krótki okres, podczas gdy inne są przechowywane przez dłuższy czas.

  • Pliki Cookies sesyjne - te pliki są przechowywane tylko przez jedną, konkretną sesję i są automatycznie kasowane po tym, jak Użytkownik zamknie swoją przeglądarkę.
  • Pliki Cookies trwałe - te pliki będą przechowywane nawet, jeżeli Użytkownik zamknie swoją przeglądarkę, lub wyłączy swoje urządzenie i są przechowywane przez czas określony w każdym pliku Cookie. Korzystamy z tych plików, jeżeli musimy wiedzieć kim jest Użytkownik przez dłużej niż jedną sesję.
 5. Włączenie i ograniczenie Cookies

  Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć stosowanie plików Cookies wykorzystując ustawienia przeglądarki zgodnie z tabelą poniżej. Ograniczenie lub wyłączenie plików Cookies będzie miało negatywny efekt na sposób korzystania z naszego Portalu jak i innych stron internetowych. Wyłączenie plików Cookies najczęściej spowoduje również wyłączenie pewnych funkcji czy usług poszczególnych stron. Dlatego rekomendujemy, aby pliki Cookies pozostały włączone.

  PrzeglądarkaZarządzanie CookiesLink do ustawień
  Microsoft EdgeAby zarządzać Cookies kliknij trzy kropki znajdujące się w prawej górnej części ekranu i otwórz ustawienia. Następnie w „ustawieniach” wybierz „prywatność, wyszukiwanie i usługi”https://support.microsoft.com/pl-pl/search?query=enable%20cookies%20in%20edge
  Mozilla FirefoxZW celu zarządzania Cookies kliknij trzy paski znajdujące się w prawej, górnej części ekranu wybierając „Opcje”. Następnie wejdź w „bezpieczeństwo i prywatność”https://support.mozilla.org/pl/kb/witryny-zglaszaja-ze-ciasteczka-sa-blokowane
  Google Chrome Kliknij trzy kropki znajdujące się w prawej górnej części ekranu i wejdź w „ustawienia”, następnie wybierz „prywatność i bezpieczeństwo” aby zarządzać Cookieshttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-GB&p=cpn_cookies
  SafariW „ustawieniach” wybierz „bezpieczeństwo”. Tu znajdują się opcje zarządzania Cookieshttps://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 6. Dodatkowe informacje

  Jeśli przedstawione przez nas informacje o Cookies są niewystarczające, Użytkownik zawsze może skontaktować się z nami na adres email kontakt@forpet.biz

11. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKÓW?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Portal ForPet używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

12. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Użytkownika poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach portalu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Użytkownikowi także odrębne powiadomienia na wskazany przez niego adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikom zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

SPRAWDŹ SAM

Jeśli uważasz, że ForPet jest dla Ciebie zgłoś się do nas. Założymy Ci darmowe konto na 30 dni, przeszkolimy z obsługi, a potem sam zdecydujesz co dalej.

Zapisuję się